Instalační sada zdarma

Součástí každého balení je instalační sada pro snadné lepení.

 • Odmašťovací ubrousek - pro odmaštění a silné přilepení polepu
 • Přihlazovací stěrka - pro správnou aplikaci
 • Lepicí pásky - pro správnou pozici polepu

Instalační sada

Profi stěrka

Bezpečnostní upozornění

Přípravek L151 obsahuje isopropyl-alkohol.

Bezpečnostní symboly

 • H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P260 Nevdechujte mlhu/páry.
 • P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P311 Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

⇢ domů a navrhovat ⇠

Pomohl Vám tento článek?: